Polityka prywatności


 • Szanowni Państwo,
  W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe "TRANS-AM" mgr inż. Artur Mirecki, ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa, NIP: 5730002623, wprowadziło wynikające z tego rozporządzenia procedury prawno-administracyjne, metody technologiczne i organizacyjne zabezpieczenia danych, oraz dołożyła wszelkich starań, by Państwa dane osobowe były w pełni chronione.

  Ponadto posiadamy Certyfikaty szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr. W-14/IS-17, oraz DVS/1102 według normy EN 9606-1 i EN 9606-2.


  1. Informacja o administratorze danych
  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe "TRANS-AM" mgr inż. Artur Mirecki, ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa, NIP: 5730002623, zwane dalej Administratorem lub Administratorem danych.


  2. Jakie dane osobowe przetwarzamy
  • Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane drogą elektroniczną, pocztową, telefonicznie oraz bezpośrednio od swoich klientów (instytucji delegujących lub indywidualnie), w zakresie wymaganym do zawarcia i realizacji umów na świadczenie usług przez Administratora.
  • Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji czynności określonych działalnością usługową firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i innych przepisów polskiego prawa; jak również na podstawie zgód pozyskanych od klientów.


  3. Okres w jakim dane osobowe są przetwarzane przez administratora
  • Dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany do świadczenia usług, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli nie jest to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, oraz w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa lub do zapewnienia istotnych interesów Administratora. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


  4. Podmioty, do których dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane usługodawcom zewnętrznym na zasadach zawartych umowami powierzenia, w tym podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, usługi hostingowe, medyczne, podmiotom certyfikującym, urzędom, fundacjom oraz organom administracji państwowej na wyraźne żądanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.


  5. Profilowanie oraz automatyczne podejmowanie decyzji
  • Nie dokonujemy profilowania, jak również nie korzystamy z algorytmów automatycznego podejmowania decyzji.


  6. Prawa w zakresie danych osobowych
  • Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli pozwolą na to warunki techniczne), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Informujemy, iż prawo do usunięcia danych jest ograniczone przez przepisy prawa dotyczące obowiązków ciążących na Administratorze, w tym obowiązek przetwarzania wynikający z ustawy o rachunkowości i innych przepisów polskiego prawa w tym zakresie.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • W kwestiach związanych z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi w firmie prosimy o kontakt mailowy: artur.mirecki@onet.eu, telefoniczny +48 343632150, lub bezpośredni w siedzibie firmy.


  7. Pliki Cookies oraz Google Analytics
  • Informujemy Państwa, iż nie przetwarzamy danych za pomocą plików Cookies, nie korzystamy z analityki Google oraz statystyk odwiedzin na naszej stronie.


  8. Przekierowanie do innych stron www
  • Informujemy, iż na stronach internetowych należących do Administratora mogą znajdować się odnośniki do stron www nie będących jego własnością. Administrator zatem nie ponosi odpowiedzialności za procesy przetwarzania danych występujące na stronach, którymi nie administruje. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tychże stron.


  9. Zobowiązanie administratora danych
  Administrator informuje, iż dokłada wszelkich starań, by Państwa dane osobowe były przetwarzane i chronione z należytą starannością. Poziom zabezpieczeń oraz czynności przetwarzania są stale monitorowane i usprawniane. Zapewniamy, iż dane osobowe administrowane przez TRANS-AM są:
  • przetwarzane w sposób zgodny z prawem, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i z należytą starannością,
  • adekwatne, przetwarzane zgodnie z celem i czasem przetwarzania (określoną retencją danych),
  • przetwarzane zgodnie z prawami osób, których dotyczą.
  W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności Administrator bezzwłocznie wprowadzi modyfikacje do powyższego zapisu.